ST. FLORIAN GROEP BV

Uw partner in crisisbeheersing kwaliteit en betrouwbaarheid

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

STANDAARD BEPALINGEN

Artikel 1 DEFINITIES
1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
2. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid St. Florian Kennis en Kunde B.V., alsmede door haar ingeschakelde derde(n) ten behoeve van de Overeenkomst.
3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een Overeenkomst sluit of wenst te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
4. Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk.
5. Offerte/aanbod: ieder mondeling of schriftelijk aanbod van Opdrachtnemer om een Overeenkomst met Opdrachtgever aan te gaan.
6. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen Overeenkomst of opdracht, waarmee Opdrachtnemer zich tegenover Opdrachtgever heeft verbonden tot het verrichten van werkzaamheden op het gebied van mobiliteit, interventie, consultancy en instructie op het gebied van veiligheid in de meest brede zin van het woord.
7. Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de Overeenkomst, een en ander in de ruimste zin van het woord.
8. Cursussen: verzamelnaam voor de lessen, cursussen, trainingen en workshops die door Opdrachtnemer worden gegeven en/of ontwikkeld.
9. Materialen: al hetgeen door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst is ontwikkeld, waaronder doch niet uitsluitend teksten, ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, verslagen, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, (deel)producten, films, (audio- en video)presentaties, broncodes, systemen, werkwijzen, technieken, cursusmateriaal en andere materialen of (elektronische) bestanden en dergelijke.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID
1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Overeenkomsten en andere (rechts)handelingen, die betrekking hebben op de Diensten die Opdrachtnemer aan Opdrachtgever levert en voorts op alle werkzaamheden die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden.
2. Deze Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden worden ingeschakeld.
3. Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor (nadere dan wel aanvullende) Overeenkomsten tussen Partijen, waarbij de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroepen.
4. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden en/of bedingen van Opdrachtgever evenals het Weens koopverdrag zijn uitgesloten, behoudens voor zover die algemene voorwaarden en/of bedingen en/of bepalingen uit het Weens koopverdrag schriftelijk en uitdrukkelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard.
5. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal door Opdrachtnemer worden vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
7. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3 OFFERTES
1. Alle Offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
2. Indien in de Offerte geen termijn is genoemd, is de Offerte 30 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders opgenomen in de Offerte.
3. De Offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Diensten. De omschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Opdrachtgever mogelijk te maken.
4. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever tot de offertedatum aan Opdrachtnemer is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle essentiële informatie voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer is verstrekt. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige door Opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan.
5. Afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, maat- en gewichtsopgaven, prijzen of andere indicaties, welke Opdrachtnemer verstrekt in catalogi, circulaires, geautomatiseerde gegevensbestanden, prospectussen, prijscouranten en dergelijke, binden Opdrachtnemer niet.
6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.
7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren.

Artikel 4 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
1. Een Overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende Offerte of opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd, dan wel – bij gebreke van een dergelijke opdrachtbevestiging – op het moment dat Opdrachtnemer tot uitvoering van de Overeenkomst is overgegaan.
2. Opdrachtgever is verplicht om de Offerte of opdrachtbevestiging op juistheid en volledigheid te controleren. Indien het vermelde in de Offerte of opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer naar het oordeel van Opdrachtgever afwijkt van hetgeen is afgesproken, dient Opdrachtgever binnen 5 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk te reageren, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging als juist en bindend wordt beschouwd.
3. De door Partijen getekende Offerte of opdrachtbevestiging komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken en/of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Indien de aanvaarding door Opdrachtgever – op ondergeschikte punten – afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod, is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

Artikel 5 WIJZIGING OVEREENKOMST
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering wenselijk en/of noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst daardoor worden beïnvloed. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassing van de Overeenkomst (bijvoorbeeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) de afgesproken planning kan beïnvloeden.
3. Indien aanpassing van de Overeenkomst het gevolg is van verzoeken en/of handelingen van Opdrachtgever en/of andere omstandigheden die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen, dan mag Opdrachtnemer het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate Overeenkomst in rekening brengen.
4. Behoudens nadrukkelijke instemming door Opdrachtnemer en de bepalingen zoals vermeld in artikel 20 van deze Algemene voorwaarden, is Opdrachtgever niet gerechtigd de Overeenkomst te annuleren dan wel te beëindigen. Een verzoek tot annulering dan wel beëindiging dient schriftelijk te worden ingediend door Opdrachtgever. Opdrachtnemer weigert haar toestemming niet op onredelijke gronden, mits door Opdrachtgever in redelijke mate wordt ingestaan voor vergoeding van gederfde inkomsten.

Artikel 6 WIJZE VAN UITVOERING
1. Opdrachtnemer spant zich ervoor in om haar Diensten naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen te verrichten en neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht, die van een professionele dienstverlener kan en mag worden verwacht. Opdrachtnemer kan echter niet garanderen dat het door Opdrachtgever met de Overeenkomst nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt.
2. Opdrachtnemer heeft de plicht om Opdrachtgever desgevraagd vooraf in te lichten over de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd de wijze te bepalen waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Daarbij neemt Opdrachtnemer zoveel mogelijk de gerechtvaardigde belangen van Opdrachtgever en de in alle redelijkheid en tijdig door Opdrachtgever aangegeven aanwijzingen ter zake de Overeenkomst, in acht. Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever zo spoedig mogelijk bij voorgenomen wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Opdrachtnemer mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke Materialen en/of gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft of waarvan Opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
5. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde Materialen en/of gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
6. Opdrachtgever is gehouden om volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van de Overeenkomst en om Opdrachtnemer inzage te geven in alle informatie die Opdrachtnemer nodig heeft voor een goede uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie. Dit geldt ook indien deze informatie van derden afkomstig is. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuiste of onvolledige informatie.
7. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie niet tijdig aan Opdrachtnemer is verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
8. Partijen voeren gedurende de uitvoering van de Overeenkomst regelmatig overleg over de stand van zaken en de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd.
9. Indien en voor zover dit, naar de mening van Opdrachtnemer, van belang is ten behoeve van een goede uitvoering van de Overeenkomst, heeft Opdrachtnemer het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden die door Opdrachtnemer worden ingeschakeld. Opdrachtnemer zal dit vooraf met Opdrachtgever overleggen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
10. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat voor de uitvoering van de Overeenkomst desgevraagd werkruimte en werkfaciliteiten ter beschikking worden gesteld met passende voorzieningen.
11. Indien door medewerkers en/of derden die door Opdrachtnemer of Opdrachtgever zijn ingeschakeld, in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever en/of op een door Opdrachtgever aangewezen andere locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Opdrachtnemer en/of door Opdrachtgever ingeschakelde medewerkers en/of derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.
12. De termijn waarbinnen de Overeenkomst dient te worden uitgevoerd, wordt in overleg tussen Partijen bepaald.
13. Indien een termijn is overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn raakt Opdrachtnemer slechts in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling door Opdrachtgever. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
14. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, dan kan Opdrachtnemer de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot het moment dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Opdrachtnemer houdt ter zake van de Overeenkomst een werkdossier aan met daarin onder meer kopieën van revelante stukken, welk dossier eigendom is van Opdrachtnemer.
15. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoren niet tot de werkzaamheden van Opdrachtnemer:
• het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van Opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
• het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
• het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.
16. Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan, stellen Partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.
17. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen tussen Partijen, zijn geen reden voor afkeuring en/of korting en/of schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis zijn.

Artikel 7 TERUGGAVE TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN
1. Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, zal Opdrachtnemer deze zaken op verzoek van Opdrachtgever binnen 4 weken in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig teruggeven aan Opdrachtgever.
2. Indien het verzoek zoals opgenomen in lid 1 van dit artikel niet worden gedaan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer binnen 4 weken na afronding van de Overeenkomst, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de ter beschikking gestelde zaken blijvend onder zich te houden en te beslissen of deze zaken wel of niet worden vernietigd dan wel wat er met de ter beschikking gestelde zaken gebeurd.

Artikel 8 OPTIES EN RESERVERINGEN CURSUSSEN
1. Opties voor het reserveren van een Cursus zijn geldig voor een periode van 10 dagen. Gedurende deze periode dient Opdrachtgever de reserveringsaanvraag schriftelijk te bevestigen dan wel te laten vervallen.
2. Na de periode van 10 dagen komt een optie automatisch te vervallen en heeft Opdrachtnemer het recht om voorrang te verlenen aan andere reserveringsaanvragen.
3. Een optie voor een Cursus is pas definitief op het moment dat de (eerste) betaling is ontvangen door Opdrachtnemer ten aanzien van de betreffende Cursus.

Artikel 9 AANMELDING EN AANTAL DEELNEMERS
1. Plaatsing voor een Cursus gebeurt op volgorde van aanmelding.
2. Personen die zich voor een gehele Cursus aanmelden hebben bij plaatsing voorrang op personen die uitsluitend een proefles volgen. Aanmelding voor een proefles is dus altijd onder voorbehoud.
3. Een Cursus vindt uitsluitend doorgang bij een minimum deelname afhankelijk van de betreffende Cursus. Het minimale aantal personen en dat deelneemt wordt uitdrukkelijk opgenomen in de offerte en/of staat op website van Opdrachtnemer vermeld. Bij afwijking tussen de offerte en de website is de tekst van de offerte leidend.
4. Indien zich minder dan het minimaal aantal personen heeft aangemeld, dan heeft Opdrachtnemer het recht de Cursus te annuleren of kan in overleg tussen Partijen een andere datum worden overeengekomen.
5. In geval van annulering vanwege te weinig aanmeldingen, zal Opdrachtnemer een door Opdrachtgever reeds betaald bedrag, aan Opdrachtgever restitueren.
6. Tot 10 werkdagen voor de overeengekomen datum kan Opdrachtgever het aantal aangemelde personen voor een Cursus kosteloos wijzigen.
7. Het definitieve aantal aangemelde personen dat vanaf 10 werkdagen voor de overeengekomen datum bekend is, is bindend voor het bedrag dat Opdrachtnemer in rekening kan brengen aan Opdrachtgever.

Artikel 10 VERVANGING
1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een Cursus kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbaren die verhinderen dat de Overeenkomst naar behoren kan worden uitgevoerd. Met wederzijds goedvinden zal een vervanger worden ingezet van vergelijkbaar niveau of kunnen andere data worden overeengekomen waarop de Cursus wordt ingehaald. Opdrachtgever wordt hieromtrent onmiddellijk geïnformeerd en eventuele vervanging geschiedt zonder bijkomende kosten voor Opdrachtgever.

Artikel 11 INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM
1. Alle uit de Overeenkomst voortkomende rechten van intellectuele en industriële eigendom – waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht – op de resultaten uit de Overeenkomst, komen toe aan Opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Opdrachtnemer daartoe bevoegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan Opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt, worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht aan Opdrachtgever verstrekt zoals vermeld in artikel 12 van deze Algemene voorwaarden.
3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de Overeenkomst – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze – te (laten) vermelden of verwijderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer het resultaat zonder vermelding van de naam van Opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtnemer tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, (deel)producten, films, (audio- en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden en dergelijke) eigendom van Opdrachtnemer, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
5. Na het voltooien van de Overeenkomst hebben noch Opdrachtgever noch Opdrachtnemer tegenover elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte Materialen en/of gegevens, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6. Opdrachtnemer verleent aan Opdrachtgever het recht om de Materialen en/of gegevens uitsluitend binnen en ten behoeve van zijn eigen organisatie te gebruiken, doch slechts nadat Opdrachtgever aan al zijn (betalings)verplichtingen op grond van enige rechtsverhouding met Opdrachtnemer heeft voldaan.
7. Het is Opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, niet toegestaan Materialen en/of gegevens te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, dan wel op enigerlei wijze aan derden buiten de eigen organisatie ter beschikking te stellen. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.

Artikel 12 GEBRUIK VAN HET RESULTAAT
1. Indien Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolgde de Overeenkomst met Opdrachtnemer, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de Overeenkomst overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Indien er over de bestemming geen afspraken zijn gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de Overeenkomst (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden rusten, dan maken Partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.
3. Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet het recht om het resultaat van de Overeenkomst aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door derden te laten doen. Opdrachtnemer kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.
4. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.
5. Het is Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:
a. vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
b. indien de Overeenkomst voortijdig wordt beëindigd om redenen zoals vermeld in artikel 20 van deze Algemene voorwaarden.
c. in geval van faillissement van Opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 11 lid 2 van deze Algemene voorwaarden aan Opdrachtgever zijn overgedragen.
6. Opdrachtnemer heeft, met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen en dergelijke, en om deze in bruikleen te krijgen.

Artikel 13 HONORARIUM EN KOSTEN
1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders wordt vermeld.
2. De prijzen zijn gebaseerd op het ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Opdrachtnemer geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Opdrachtnemer worden geheven dan wel door derden ten laste van Opdrachtnemer worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch vóór het verrichten van de Diensten wijzigen, heeft Opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever door te berekenen.
3. Opdrachtnemer heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Dit honorarium kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom, of enige andere tussen Partijen overeen te komen vergoeding.
4. Naast het overeengekomen honorarium komen ook kosten die Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst maakt voor vergoeding in aanmerking, zoals bureaukosten, waaronder begrepen kopieerkosten, portokosten en telefoonkosten, en reis- en verblijfkosten. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd.
5. Indien het voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig is dat Opdrachtnemer reiskosten maakt, of verblijfkosten in lokaliteiten die niet aan Opdrachtgever toebehoren of die niet door Opdrachtgever zijn gehuurd, komen deze kosten geheel ten laste van Opdrachtgever en dienen deze kosten rechtstreeks door Opdrachtgever aan de betreffende crediteur te worden voldaan. Voordat deze kosten worden gemaakt zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever inzicht geven in de hoogte van de betreffende kosten.
6. De kosten van derden die Opdrachtnemer ten behoeve van de Overeenkomst dient te maken, worden aan Opdrachtgever doorberekend. De inzet van derden wordt tussen Partijen in onderling overleg afgestemd.
7. Eventueel onvoorziene (extra) uitgaven worden uitsluitend na overleg met Opdrachtgever gedaan en bij afzonderlijke factuur in rekening gebracht.
8. In geval van een Overeenkomst waarbij sprake is van door Opdrachtgever periodiek te betalen bedragen, is Opdrachtnemer gerechtigd om door middel van een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden, de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
9. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door Opdrachtnemer kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen als bedoeld in het voorgaande lid, is Opdrachtgever gerechtigd om binnen 7 dagen na de bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden, echter hij is in dat geval gehouden tot een redelijke vergoeding van de gemaakte kosten dan wel het reeds gepresteerde.
10. Indien Opdrachtnemer door het niet of niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of Materialen en/of door een gewijzigde, hetzij onjuiste Overeenkomst, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is om meer en/of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart in rekening gebracht, op basis van de gebruikelijk door Opdrachtnemer gehanteerde tarieven. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of indien de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.
11. Indien de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, dan is Opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. Opdrachtnemer zal deze kosten zoveel mogelijk trachten te beperken.
12. Indien Opdrachtnemer een uurtarief hanteert, verplicht Opdrachtnemer zich om een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van Opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen.
13. De door Opdrachtgever verschuldigde prijs is niet afhankelijk van de uitkomsten en/of het resultaat van de uitgevoerde Overeenkomst.
14. Opdrachtgever is desgevraagd verplicht een voorschotbetaling aan Opdrachtnemer te verstrekken voor onder meer door Opdrachtnemer aan te schaffen zaken die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, huur en vaste lasten voor locaties. In geval van annulering van de Overeenkomst, anders dan vermeld in artikel 8 van deze Algemene voorwaarden, is Opdrachtnemer niet gehouden een betaald voorschot voor reeds door Opdrachtnemer aangeschafte zaken aan Opdrachtgever te restitueren.

Artikel 14 FACTURERING EN BETALING
1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
2. Opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met Opdrachtgever mag Opdrachtnemer het overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.
3. Bij een Korte Cursus dient het volledig bedrag voor aanvang van de Cursus te zijn voldaan op de bankrekening van Opdrachtnemer. Opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur.
Bij een Lange Cursus is Opdrachtgever, na definitieve bevestiging van aanmelding voor een Cursus, 50% van de totale som verschuldigd. Opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur en dient deze uiterlijk één week voor aanvang van de Cursus te betalen. Het restantbedrag wordt gefactureerd halverwege de duur van de betreffende Cursus.
4. In geval van verhindering om deel te nemen aan een Cursus, vindt geen restitutie van reeds betaald cursusgeld plaats. In overleg kan de Cursus, indien mogelijk, worden verzet naar een andere datum.
5. In geval van verhindering dienen er maatwerkafspraken te worden gemaakt met Opdrachtnemer voor het mogelijk inhalen van de betreffende les.
6. Bij annuleringen en/of wijzigingen door Opdrachtgever van de (start)datum van een Cursus, anders dan vermeld in artikel 8 van deze Algemene voorwaarden, wordt het volgende in rekening gebracht aan Opdrachtgever:
• Binnen 10 werkdagen voor de afgesproken startdatum: 50% van het totaalbedrag;
• Binnen 5 werkdagen voor de afgesproken startdatum: 70% van het totaalbedrag;
• Op de afgesproken startdatum zelf: 100% van het totaalbedrag,
tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders tussen Partijen overeengekomen.
7. Bij opschorting of annulering bij de start of na aanvang van een Cursus vindt geen restitutie van reeds betaalde kosten plaats, met inachtneming van het bepaalde in deze Algemene voorwaarden.
8. Indien een Cursus door toedoen van Opdrachtgever wordt verzet, zullen de kosten die gemoeid zijn met het verzetten van de Cursus, waaronder – maar niet beperkt tot – locatiekosten of cateringkosten, aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.
9. Opdrachtgever dient facturen van Opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen. Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden op de door Opdrachtnemer aangegeven bankrekening. Deze betalingstermijn is een fatale termijn. Indien Opdrachtgever het bedrag van de factuur zoals door hem verschuldigd niet binnen de vastgestelde termijn voldoet, is hij in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is in dat geval de desbetreffende wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat Opdrachtgever in gebreke is tot aan de datum van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als een volledige maand. De kosten van een herinnering en/of aanmaning en/of sommatie wegens het verzuim van betaling door Opdrachtgever bedragen elke keer € 40,00 en komen voor rekening van Opdrachtgever. Kosten van een herinnering en/of aanmaning en/of sommatie voor consumenten en aan consumenten gelijkgestelde partijen worden overeenkomstig de dan geldende wet- en regelgeving bepaald tot het toegestane maximum.
10. Indien Opdrachtgever nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Opdrachtnemer de vordering uit handen geven, in welk geval alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever komen. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, zulks onverminderd het recht van Opdrachtnemer op de daadwerkelijke kosten. Buitengerechtelijke incassokosten voor consumenten en aan consumenten gelijkgestelde partijen worden overeenkomstig de dan geldende wet- en regelgeving bepaald tot het toegestane maximum. De eventueel gemaakte gerechtelijke kosten en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
11. Indien betaling langer dan één maand achterwege blijft, kan Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst opschorten totdat betaling is geschied.
12. Opdrachtnemer heeft het recht om, alvorens verplichtingen van haar kant na te komen, volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door Opdrachtgever te verlangen wanneer het naar het oordeel van Opdrachtnemer aannemelijk is dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet tijdig of niet volledig zal (kunnen) nakomen dan wel een dergelijk handelwijze volgens Opdrachtnemer wenselijk is.
13. In geval van een gezamenlijk gegeven Overeenkomst zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het gehele bedrag van de factuur.
14. In geval van liquidatie of staking, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever of Opdrachtgever anderszins het vrije beheer over zijn/haar vermogen verliest, dan zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
15. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de langst openstaande bedragen.

Artikel 15 KLACHTEN / RECLAMES
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dan wel over het bedrag van de factuur, dienen door Opdrachtgever uiterlijk binnen 2 weken na constatering van de klacht respectievelijk de factuurdatum, dan wel uiterlijk binnen 2 weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer.
2. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is om adequaat te reageren. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid van dit artikel vermelde termijn reageert, vervalt het recht op reclame.
3. Opdrachtnemer zal de klacht binnen 4 weken na ontvangst van de klacht behandelen. Het oordeel van Opdrachtnemer ter zake de klacht zal gemotiveerd en schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Opdrachtgever.
4. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden nogmaals verrichten maar nu in overeenstemming met onderlinge afspraken. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 17 van deze Algemene voorwaarden.
5. Indien Opdrachtgever het niet eens is met het oordeel van Opdrachtnemer ter zake de klacht, dan kan Opdrachtgever haar vraag voorleggen aan de bevoegde rechter.
6. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 16 NIET-OVERNAME BEDING
1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede 2 jaar na beëindiging daarvan, op enigerlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg met Opdrachtnemer heeft plaatsgehad, werknemers of voormalig werknemers van Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst te nemen dan wel anderszins, direct of indirect, hetzij om niet, hetzij tegen betaling, voor zich te laten werken.
2. Bij overtreding door Opdrachtgever van het in het voorgaande lid bepaalde, verbeurt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete van € 5.000,-, te vermeerderen met € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever tot betaling aan Opdrachtnemer van een volledige schadevergoeding te dezer zake, indien de schade meer dan gemeld boetebedrag mocht belopen en onverminderd het recht van Opdrachtnemer om nakoming van dit beding en stopzetting van de overtreding(en) te vorderen. Overtreding zal voor Opdrachtnemer een zwaarwegende reden vormen om tot beëindiging van de Overeenkomst over te gaan, zonder verplichting tot het vergoeden van enige schade aan Opdrachtgever.

Artikel 17 AANSPRAKELIJKHEID
1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden directe schade, die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene voorwaarden;
b. de redelijke kosten die gemaakt zijn om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de Overeenkomst heeft ontbonden;
c. de redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene voorwaarden.
4. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor:
a. schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie of schade die anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van Opdrachtgever;
b. bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen en/of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden (medewerkers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie;
c. bij Opdrachtgever of derden ontstane indirecte, bedrijfs- of gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies of verminking van gegevens en/of schade door bedrijfsstagnatie;
d. schade aan kleding en andere persoonlijke eigendommen, lichamelijk letsel of welke vorm van schade dan ook die is ontstaan tijdens het volgen van een Cursus of Coaching Sessie.
5. De in het vierde lid vermelde uitsluitingen van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
6. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval op grond van een door Opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
7. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering op grond van een in het voorgaande lid genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst heeft ontvangen van Opdrachtgever. Indien de Overeenkomst langer dan 3 maanden doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst in de laatste 3 maanden vóór het ontstaan van de schade, van Opdrachtgever heeft ontvangen.
8. Het bedrag waarvoor Opdrachtnemer in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele bedragen waarvoor Opdrachtgever is verzekerd.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
10. Enig recht op schadevergoeding vervalt 3 maanden na het moment, waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van dit recht. Voor consumenten en aan consumenten gelijk gestelde partijen geldt de afwijkende maximale termijn van één jaar. Indien Opdrachtgever nooit over geleden schade dan wel gemaakte fouten heeft gereclameerd, komt Opdrachtgever niet voor schadevergoeding in aanmerking.
11. Alle situaties van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer, ontslaan Opdrachtnemer van enige verplichting tot nakoming van de Overeenkomst, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraak op schadevergoeding is in dergelijke gevallen uitgesloten.
12. Voor iedere door Opdrachtnemer aangegane Overeenkomst geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

Artikel 18 NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING (OVERMACHT)
1. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. Indien Opdrachtnemer door een niet toerekenbare tekortkoming is verhinderd de Overeenkomst uit te voeren, is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Opdrachtgever kan op die grond geen recht op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade, en/of interesten doen gelden.
3. Als niet toerekenbare tekortkoming gelden onder meer: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, evenals elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Opdrachtnemer afhankelijk is, zoals de niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Opdrachtnemer zijn ingeschakeld.
4. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst mede afhangt van door Opdrachtgever ingeschakelde derden en indien deze derden niet aan hun verplichtingen voldoen en daardoor de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder aanzienlijke extra inspanning en/of kosten kan worden uitgevoerd, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke mededeling te ontbinden, indien voortzetting van uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Opdrachtnemer kan worden gevergd. Opdrachtgever kan op die grond geen recht op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade, en/of interesten doen gelden.
5. Indien één der Partijen niet aan haar/zijn verplichtingen kan voldoen of verwacht hieraan niet te kunnen voldoen, hetzij als gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
6. Indien Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of nog gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds uitgevoerde, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

Artikel 19 GARANTIE EN VRIJWARING
1. Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde resultaat door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het resultaat rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Opdrachtnemer garandeert dat het resultaat van de Overeenkomst ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.
2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden voor alle eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden die aan Opdrachtgever toerekenbaar is, onverlet de aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 12 van deze Algemene voorwaarden en de garanties zoals opgenomen in het voorgaande lid.
3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op door Opdrachtgever verstrekte informatie en/of Materialen, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
4. Indien Opdrachtnemer op grond van het in dit artikel bepaalde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden om Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan en onmiddellijk alles te doen wat in dit geval van hem verwacht mag worden.

Artikel 20 DUUR EN BEËINDIGING OVEREENKOMST
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur, zoals bepaald bij de Offerte.
2. Opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de Overeenkomst kunnen worden beïnvloed door allerlei onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – de kwaliteit van de door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst verstrekte informatie en de (mate van) beschikbaarheid en inzet van de door Opdrachtgever bij de Overeenkomst betrokken derden.
3. Opdrachtnemer zal zich ervoor inspannen om de Overeenkomst binnen de afgesproken planning uit te voeren.
4. Partijen hebben ieder het recht de Overeenkomst tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van één kalendermaand, indien en voor zover één van hen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen Overeenkomst en eventueel aanvullende Overeenkomsten wegens gewichtige redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de Overeenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden.
5. Opdrachtgever zal in geval van beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, alle tot dan toe in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden volledig vergoeden. Alle reeds aan Opdrachtgever verstuurde facturen blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct opeisbaar. Opdrachtgever is voorts gehouden eventuele schade, bestaande uit winstderving, aan Opdrachtnemer te voldoen.
6. Indien de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, dan heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
7. Iedere partij is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien ten aanzien van de andere partij.
a. een verzoek tot faillissement is ingediend;
b. surseance van betaling is aangevraagd;
c. liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft;
d. op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd of
e. de andere partij anderszins het vrije beheer over haar/zijn vermogen verliest.
8. Opdrachtnemer is in geval van ontbinding van de Overeenkomst tegenover Opdrachtgever nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen bedragen dan wel tot enige schadevergoeding gehouden.
9. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient iedere partij alle in haar/zijn bezit zijnde zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij, onmiddellijk aan die andere partij ter hand te stellen.

Artikel 21 GEBRUIK VAN E-MAIL EN COMMUNICATIEVOORZIENINGEN
1. Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst zullen Partijen door middel van e-mail en andere communicatievoorzieningen, waaronder via internet, met elkaar kunnen communiceren.
2. Partijen erkennen dat aan het gebruik van e-mail en andere communicatievoorzieningen risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en/of virus. Partijen zijn niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van e-mail en/of andere communicatievoorzieningen. Partijen doen al hetgeen redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

Artikel 22 VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
1. Verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer vindt plaats conform de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens en iedereen die noodzakelijkerwijze toegang heeft tot deze gegevens informeren over het vertrouwelijke karakter ervan.
2. Opdrachtnemer beschouwt de persoonsgegevens die haar in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtgever worden verstrekt, als zijnde rechtmatig verkregen en beheerd door Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle eventuele aanspraken van derden ter zake.

Artikel 23 ZORGVULDIGHEID EN GEHEIMHOUDING
1. Opdrachtnemer betracht bij het gebruik van alle informatie die haar ter kennis is gekomen in het kader van de Overeenkomst, de nodige zorgvuldigheid.
2. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ene partij aan de andere is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze verplichting geldt niet voor zover op Opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of indien Opdrachtnemer door Opdrachtgever van de geheimhoudingsplicht is ontheven.
3. Opdrachtgever zal een geheimhoudingsplicht zoals vermeld in het tweede lid van dit artikel opleggen aan zijn medewerkers en/of aan derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Opdrachtnemer is, indien zij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever verschafte informatie alsmede andere informatie waarvan hij bij de uitvoering van de Overeenkomst kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar haar redelijke oordeel van belang kunnen zijn.
5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de door de uitvoering van de Diensten toegenomen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 24 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle eventueel door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde en uitgeleende zaken blijven tot aan volledige voldoening van alle vorderingen eigendom van Opdrachtnemer. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
2. Bij niet betaling heeft Opdrachtnemer het recht reeds geleverde zaken bij Opdrachtgever terug te halen. Opdrachtgever dient daartoe zijn medewerking te verlenen.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijze verwacht mag worden, daarvan op de hoogte te stellen.
4. Opdrachtgever verplicht zich om optimaal zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan Opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer deze schade verhalen op Opdrachtgever.

Artikel 25 OVERIGE BEPALINGEN
1. Indien Opdrachtgever eenzelfde opdracht of overeenkomst tegelijkertijd aan anderen dan aan Opdrachtnemer wenst te verstrekken of de opdracht of overeenkomst reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij Opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.
2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en plichten, voortvloeiende uit de Overeenkomst, over te dragen aan derden, met schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever.
4. In geval van overdracht van (een gedeelte van) de onderneming van Opdrachtgever in de zin van artikel 7:662 BW of indien Opdrachtgever een fusie aangaat met een andere onderneming, is Opdrachtgever verplicht om aan de overnemende of fuserende partij mee te delen dat hij contractuele verplichtingen is aangegaan met Opdrachtnemer met een post-contractueel karakter. De post-contractuele verplichting tussen Partijen is als volgt: Opdrachtgever dient in het geval als in dit lid omschreven er zorg voor te dragen dat alle rechten en plichten uit de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst overgaan op de overnemende of fuserende partij, tenzij Opdrachtnemer afziet van haar rechten en plichten voortvloeiend uit deze post-contractuele bepaling.

Artikel 26 STRIJDIGE CLAUSULES
Indien deze Algemene voorwaarden en de Overeenkomst onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen bepalingen.

Artikel 27 NEDERLANDSE TEKST BINDEND
Indien van deze Algemene voorwaarden in een buitenlandse taal gestelde versies zijn of worden opgemaakt zal steeds, in geval van enige afwijking van de Nederlandse tekst dan wel in geval van verschil van mening over de interpretatie van enig beding, de Nederlandse tekst en interpretatie daarvan beslissend zijn.

Artikel 28 TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN
1. Op alle Overeenkomsten, waarop deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 108 Rv zullen alle geschillen tussen Partijen bij uitsluiting van iedere andere rechter in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam, dan wel de bevoegde rechter binnen het gebied van de Rechtbank naar de keuze van Opdrachtnemer.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen Opdrachtnemer en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.