Een bedrijfsnoodplan

Waarom een bedrijfsnoodplan

Een bedrijfsnoodorganisatie is een organisatie binnen een bestaande organisatie. Deze wordt operationeel indien er sprake is van een calamiteit binnen het bedrijf. Maar ook als er zich een calamiteit voordoet buiten het bedrijf en de effecten van die calamiteit direct gevaar op kunnen leveren voor de omgeving. Ook dan wordt de bedrijfsnoodorganisatie operationeel. De bezetting van deze bedrijfsnoodorganisatie bestaat uit medewerkers van het bedrijf zelf. Dat kan een manager zijn als hoofd BHV en/of een ploegleider BHV, maar ook medewerkers die direct bij de bedrijfsprocessen op de werkvloer betrokken zijn. Het is van belang om goed opgeleide BHV medewerkers te hebben en te houden op alle niveaus. Het hoofd BHV houdt zich in hoofdzaak bezig met de organisatorische processen. Hij is verantwoordelijk de BHV organisatie (lees noodorganisatie) operationeel te maken en te houden. De ploegleider BHV is in de meeste gevallen verantwoordelijk voor het operationele proces bij de bestrijding van een calamiteit en geeft leiding aan de uitvoerende BHV-ers. Om een juiste invulling te kunnen gegeven aan dit hele proces, is een helder en duidelijk bedrijfsnoodplan noodzakelijk.

In een bedrijfsnoodplan wordt de werking van een bedrijfsnoodorganisatie vastgelegd. Alle verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden hierin beschreven. Een voorbeeld van een inhoudsopgave vindt u hier onder. Het spreekt voor zich dat voor ieder bedrijf een aangepast bedrijfsnoodplan op maat gemaakt dient te worden. Dit is geen standaardwerkje.

1. Inleiding
1.1 Stappenplan ontwerp van de BNO

2. Revisiebeheer

3. Organigram noodorganisatie
3.1 Opsomming van personen die een rol spelen in het intern noodplan
3.1 Beschrijving van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (TBV’s) van deze personen.
3.2 Functiebeschrijving:

3.2.1 Directie & Management
3.2.2 Hoofd-BNO
3.2.3 Coördinator-BNO
3.2.4 FiRE BNO
3.2.5 VBGS’er
3.2.6 Ontruimingsleider
3.2.7 Ontruimer
3.2.8 Bediener noodknop blusgasinstallatie (overbruggingsknop)
3.2.9 Medewerk(st)ers 

4. Vervangingsmatrix

5. Verantwoordelijk persoon
5.1 Contactpersoon /Hoofd-BNO
5.2 Beslissingsbevoegdheid (nood)functionarissen

6. Maatregelen ter beheersing van de toestand of de gebeurtenis en ter beperking van de gevolgen daarvan
6.1 Geïdentificeerde gevaren
6.2 Te nemen maatregelen

7. Beperkende maatregelen
7.1 Doel van de LP CO2 installatie

Het doel van de installatie is het snel detecteren en blussen van een brand, dit om grote schade aan het milieu, mens, bedrijf en omgeving te voorkomen.

Beknopte bedieningsinstructie LPCO2 blussysteem

7.2 Signalering
7.3 Indien het alarm afgaat
7.4 Aanwezigheidsregistratie
7.5 Beschrijving evacuatie en ontruiming
7.5.1 Interne alarmering
7.5.2 Externe alarmen
7.5.3 Verzamelplaatsen
7.5.4 Windrichting
7.5.5 Domino-effecten en externe gevaren

8. Meldingsprocedure
8.1 CIN-melding
8.2 Telefoonlijst
8.3 Gegevens voor hulpdiensten

8.3.1 Brandmeldpaneel
8.3.2 Inlichtingen ter beschikking van de overheid

9. Opleiden en oefenen van personeel

10. Ondersteuning
De regelingen voor de verlening van steun aan de externe bestrijdingsmaatregelen.

10.1 Bluswater
10.2 Algemene toegang
10.3 Brandweeringang 

11. Bijlagen:
11.2 Terreinplattegrond 
11.3 Blusleidingen en hydranten
11.4 Plattegrond bedrijf
11.5 Bereikbaarheidskaart
11.6 Ontruimingsplattegronden
11.7 Ontruimingstaakkaarten

12. Telefoonlijsten:
12.8 Telefoonlijst direct naastgelegen bedrijven
12.9 Telefoonlijst `CO-Site veiligheidsoverleg
12.10 Telefoonlijst omliggende bedrijven
12.11 Telefoonlijst belangrijke instanties 

13. CIN procedure:
procedure gebruik van het CIN-formulier

14. Scenario’s:

De St. Florian Groep is de ideale partner waar het gaat om het geven van advies en ondersteuning, van belang voor een goed functionerende Bedrijfs-Nood-Organisatie (BNO). 

Wilt u informatie – of een offerte opvragen, neem dan contact met ons op via ons contactformulier of telefonisch +31(0)657 72 3105

Florian is vernoemd naar Florius van Lorch